Samarbejdsaftale for Det Sydslesvigske Samråd

Inden for det danske mindretal i Sydslesvig varetager selvstændige og ligeberettigede foreninger og organisationer deres vedtægtsbestemte opgaver.

For at drøfte og så vidt muligt afklare spørgsmål af fælles interesse indgår nedenstående foreninger og organisationer denne aftale om samarbejde:

1. Deltagende foreninger og organisationer (medlemmer)

 • Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
 • Dansk Kirke i Sydslesvig
 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
 • Friisk Foriining
 • Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
 • Sydslesvigsk Forening
 • “De Tilsluttede Foreninger”
 • Sydslesvigsk Vælgerforening
 • Grænseforeningen Danmark kan udpege to observatører. De nyder alle rettigheder, dog ikke stemmeret.

 

2. Formål

Samrådets medlemmer har til opgave

 • at drøfte spørgsmål af fælles interesse
 • at varetage det danske mindretals fælles interesser i bestemte overordnede mindretalsspørgsmål, jf. pkt. 8.
 • efter aftale med de berørte medlemmer at varetage enkelte medlemmers interesser
 • at informere hinanden om de enkelte medlemmers aktiviteter og udvikling
 • at koordinere de deltagende medlemmers aktiviteter og samarbejde

Samrådets drøftelser er vejledende for de parter, hvis arbejde berøres af de enkelte spørgsmål. Samrådets medlemmer træffer endelige beslutninger for hver deres arbejdsområde.

Samrådets medlemmer drøfter og beslutter ved almindeligt flertal anbefalinger til Samrådets medlemmer angående følgende emneområder:

 • Fælles mission og vision for det danske mindretal.
 • Fælles sprog- og værdipolitik på tværs af foreningerne og organisationerne.
 • Overordnet kommunikationsstrategi.
 • Høringer i forbindelse med sprogcharter og rammekonvention.
 • Koordinering i forhold til Sydslesvigudvalget.
 • Koordinering i forhold til det offentlige (både dansk og tysk) som har overordnet betydning for mindretallet.
 • Anlæg og budgetoversigt.

En gang årligt gennemfører Samrådet en Sydslesvig-konference til fælles drøftelse af relevante temaer. Samrådets formandskab orienterer om rådets arbejde.

3. Samrådets sammensætning

Samrådet består af 2 repræsentanter for hvert af de i punkt 1 nævnte medlemmer med tale- og fælles stemmeret for begge repræsentanter. De administrative ledere deltager med taleret. Hvert medlem råder over én stemme (i alt 9 stemmer).

Medlemmernes repræsentanter udpeges af foreningerne og organisationerne for to år ad gangen. Dette gælder fra 1. januar i det første år til 31. december i det følgende år.

Medlemmerne kan udpege suppleanter og udskifte deres repræsentation i Samrådet.

4. Konstituering og formandskab

Blandt medlemmernes repræsentanter vælges Samrådets formand og næstformand. Valget gælder for to år. Genvalg er muligt op til to gange.

Formandskabet stilles af forskellige medlemmer.

Formandskabet forbereder og efterbehandler Samrådets møder samt koordinerer varetagelsen af opgaver af fælles interesser mellem møderne, herunder visse repræsentative opgaver.

5. Formandskredsen

Formandskabet indkalder formandskredsen til drøfftelse og behandling af sager efter behov.

6. Indkaldelse, dagsorden og udvalg

Formanden indkalder skriftligt med angivelse af dagsorden med sagsfremstilling og med mindst to uges varsel til Samrådsmødet.

Samrådets medlemmer kan skriftligt og mindst tre uger i forvejen foreslå punkter til dagsordenen. Forslagene skal indeholde en sagsfremstilling og eventuelle beslutningsforslag og disse skal sendes til formanden eller til sekretæren. I særlige tilfælde kan dagsordenen ændres ved mødets begyndelse ved flertalsbeslutning.

Ekstraordinære Samrådsmøder kan indkaldes med kortere varsel. Den endelige dagsorden godkendes på mødet.

Samrådsmøderne ledes af formanden eller næstformanden. Formandskabet kan foreslå en ordstyrer.

Samrådet kan invitere gæster, sagkyndige og særligt interesserede til drøftelse af specielle spørgsmål efter aftale med formanden henholdsvis formandskabet.

Samrådet kan nedsætte ad hoc-udvalg.

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

 • Konklusionsreferat fra sidste møde
 • Fastlæggelse af den endelige dagsorden
 • Meddelelser
 • Spørgetid
 • Lukket møde

 

7. Offentlighed

Samrådets møder er åbne og bekendtgøres i Flensborg Avis. Der kan stilles spørgsmål til dagsordenen, når den åbne del af dagsordenen er færdigbehandlet. Spørgetiden er maks. 30 minutter.

Formandskabet eller et andet medlem af Samrådet kan få et emne behandlet som et lukket dagsordenspunkt.

8. Varetagelse af det danske mindretals interesser i overordnede mindretalsspørgsmål, herunder repræsentation

* Mindretalsrådet:

SSF og SSW varetager det danske mindretals interesser i Mindretalsrådet.

* Kontaktudvalget:

SSW og SSF varetager det danske mindretals interesser i Kontaktudvalget.

DialogForumNorden:

SSF og SSW varetager det danske mindretals interesser i DialogForumNorden.

FUEN:

SSF repræsenterer det danske mindretal i FUEN som ordinært medlem. SSF stiller delegerede-pladser til rådighed for andre foreninger, der ønsker at varetage deres specielle interesser. Der stilles 2 permanente delegerede-pladser til rådighed for Skoleforeningen jf. en samarbejdsaftale (se bilag). Samrådet orienteres forlods om mindretallets stillingtagen.

* EFA:

SSW varetager det danske mindretals interesser i mindretalsspørgsmål i det europæiske samarbejde mellem andre mindretals- og regionalpartier. Samrådet  orienteres forlods om mindretallets stillingtagen i fælles anliggender.

* Europarådets rammekonvention for nationale mindretal:

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for SSF, SSW og Skoleforeningen udarbejder mindretallets stillingtagen. Andre organisationer inddrages i forhold, der vedrører deres arbejdsområder. Samrådet  orienteres forlods om mindretallets stillingtagen, før den sendes til BMI i Berlin.

Europarådets sprogcharta:

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra SSF, SSW og Skoleforeningen udarbejder mindretallets stillingtagen. Andre organisationer inddrages i forhold, der vedrører deres arbejdsområder. Samrådet orienteres forlods om mindretallets stillingtagen, før den sendes til BMI i Berlin.

Grænselandets kirkeforum:

DKS varetager det danske mindretals interesser i det dansk-tyske kirkeforum. Samrådet orienteres forlods om de for mindretallet relevante emner.

9. Sekretariat

Samrådets sekretærfunktion varetages af Sydslesvigsk Forening ved Dansk Generalsekretariat.

Følgende opgaver for Samrådet udføres efter aftale med formandskabet:

 • Mødetilrettelæggelse og forberedelse af dagsordenspunkter
 • Løbende information
 • Opfølgning på møderne
 • Koordinering af oplæg og notater udarbejdet af medlemmerne til drøftelse med indstilling
 • Planlægning og gennemførelse af konferencer og besøg
 • Konklusionsreferat
 • Repræsentative opgaver
 • Skoleforeningen koordinerer  Sydslesvigudvalgets besigtigelsesrejser.

Samrådets adresse er:

Det sydslesvigske Samråd
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
24939 Flensborg
Postfach 2664
D-24916 Flensborg
Postboks 369
DK-6330 Padborg

Samrådet opretter internetdomænet www.samraadet.org / e-mail: info@samraadet.org og i tilslutning hertil et intranet, hvor alle Samrådets medlemmer er koblet op og har umiddelbar adgang til alle løbende informationer og korrespondancer.

Konklusionsreferat over Samrådets møder offentliggøres på Samrådets hjemmeside.

Opgaver af større omfang kan efter aftale i Samrådet fordeles blandt Samrådets medlemmer.

Har Samrådets sekretariat særlige omkostninger i forbindelse med omsætning af beslutninger, bl.a. gennemførelse af større møder og konferencer, fordeles de efter den aktuelle fordelingsnøgle.

10. Ændring af samarbejdsaftalen

Denne aftale evalueres senest to år efter vedtagelsen. Ændringer i samarbejdsaftalen forudsætter et enigt Samråd.

Vedtaget på Samrådets møde den 29. april 2019:

Jochen Arndt, Dansk Kirke i Sydslesvig

Udo Jessen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Kirstin Asmussen, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Randi Kuhnt, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

Bahne Bahnsen, Friisk Forening

Kirsten la Cour, “De Tilsluttede Foreninger”

Jon Hardon Hansen, Sydslesvigsk Forening

Flemming Meyer, Sydslesvigsk Vælgerforening

Jens Andresen, Grænseforeningen Danmark

Christian Jürgensen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

FORMAND

Gitte Hougaard-Werner
Sydslesvigsk Forening
Tlf. +49 179 9556664
e-mail: gitte@syfo.de

SEKRETARIAT

Jens A. Christiansen
Dansk Generalsekretariat
Norderstr. 76
D-24939 Flensburg

Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg

Telefon: +49 461 14408-150

E-Mail: